Rekrutacja

Ośrodek jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży:

 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

w wieku od 7 do 24 lat.

 • Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o umieszczenie dziecka w placówce
 • Oryginał lub poświadczona kopia – zgodne z oryginałem – aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Zaświadczenie o odbywaniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w bieżącym roku szkolnym
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dziecko posiada
 • Świadectwo szkolne
 • Skrócony akt urodzenia
 • Poświadczenie zameldowania
 • zaświadczenie od lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach
 • Zdjęcie

Poniższe dokumenty posiadamy we wzorach SOW Mariacka. Po kontakcie z placówką udostępniamy je.

 • Umowa w sprawie zasad pobytu oraz częściowej odpłatności za żywienie
 • Wniosek o przyjęcie
 • Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
 • Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dziecka
 • Upoważnienie do podawania leków
 • Zgody ogólne
 • Zgody dotyczące pracowników
 • Zgoda na pomoc specjalistyczną
 • Zgoda na konsultacje psychoterapeutyczne
 • Zgoda na samodzielny powrót
 • Zgoda na zabieranie telefonu komórkowego do szkoły
 • Zgoda na publikację wizerunku
 • Akceptacja klauzuli
 • Akceptacja ustawy antynikotynowej
 • Wniosek o zorganizowanie dowozu

Jeśli masz potrzebne dokumenty, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.

email: kontakt@mariacka-poznan.pl
lub
tel: 618780224

Rekrutacja trwa cały rok.

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor wraz z radą pedagogiczną.

(ustawa antynikotynowa, RODO)

Scroll to Top
Skip to content