O szkole

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. św. Ludwiki mieści się Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Naseau dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z niepełnosprawnością sprzężoną. Zapewniamy tu wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Za nadrzędny cel wychowania postawiliśmy wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w następnym etapie kształcenia. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej zmierzają do tego, aby:

  • stymulować rozwój ucznia, uczyć operowania zdobytą wiedzą;
  • umożliwić rozwój zainteresowań i uzdolnień;
  • wychowywać ku wyższym wartościom, takim jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, wolność, miłość;
  • kształcić u uczniów umiejętność budowania własnego systemu wartości moralnych w oparciu o wartości chrześcijańskie;
  • kształcić i rozwijać postawy patriotyczne, przynależności do społeczności lokalnej i narodowej.

Szkoła jest dobrze urządzona, zadbana, i wyposażona w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktyczno–wychowawczych.  Nauczyciele  starają  się  pracować  indywidualnie  z  każdym  dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju  ucznia.  Edukacja w Szkole Podstawowej  jest  zintegrowaną  całością  polegającą  na łączeniu  różnych rodzajów aktywności  uczniów.  Zajęcia  odbywają  się  w  dwóch  salach  wyposażonych  w odpowiednie środki dydaktyczne, koniecznych  do  realizacji  podstawy  programowej,  takich  jak  tablica  interaktywna,  tablica magnetyczna,  komputer z drukarką, laptopy, radiomagnetofon, X-box, Edukacyjne programy komputerowe itp.

Funkcjonują tu różne  koła zainteresowań. Uczniowie  biorą  udział w konkursach plastycznych, wokalno–tanecznych, uzyskując  dobre  wyniki  i  zdobywając  wyróżnienia.  Uczniowie  mogą  poszczycić się doskonałymi wynikami sportowymi, zwłaszcza  w  dyscyplinie lekkoatletycznej. Na terenie szkoły organizowane są liczne imprezy szkolne i lokalne, wyjazdy do kina, teatru, na Termy Maltańskie, na zajęcia z hipoterapii oraz wycieczki krajoznawcze.

Scroll to Top
Skip to content